භාවනාවකර්මස්ථාන ������������ ��������������������������������������� 2

������������ ��������������������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close