නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වන ආකාරය ������������������, ���������������, ��������������� ������������������������ 17

������������������, ���������������, ��������������� ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close