නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වන ආකාරය ������������������������ ������������������ ��������������������������� 56

������������������������ ������������������ ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close