නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා ������ ������������������ ��������������� 4

������ ������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close