නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා ������������������ ������������������������������������ ��������������������� 12

������������������ ������������������������������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close