නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා ��������� ������������������������ 10

��������� ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close