නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා ��������� ��������������� ������������������������ 5

��������� ��������������� ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close