නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා ��������� ���������..��������� ��������������� 1

��������� ���������..��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close