නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා ���������������������������������������, ������������������������������������������, ������������������������������������������ 19

���������������������������������������, ������������������������������������������, ������������������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close