නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්මඕරම්භාගීය සංයෝජන ��������������������������������� 17

��������������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close