අභිධර්මයචිත්තයසිත ��������� ��������������������������� ���������

��������� ��������������������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close