භාවනාවකර්මස්තාන විග්‍රහ චරිතයට අනු කූල කර්මස්ථාන

චරිතයට අනු කූල කර්මස්ථාන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා