නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය ��������� ������ ��������������� ��������������������������� 16

��������� ������ ��������������� ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close