නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය ������������ ��������� ��������� 8

������������ ��������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close