නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය ��������� ��������� ��������������� 35

��������� ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close