නිවන් මගරූපස්කන්දය ��������� ������������ ������ 1

��������� ������������ ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close