පටිච්චසමුප්පාදයසංඛාර ��������������� ������������������ ��������������������� 17

��������������� ������������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close