විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහචුල්ලහස්තිපදොපම සූත්‍රය ��������� ��������� ������������ 19

��������� ��������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close