නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������������ ������������ ������ ������������ ��������������������� 3

������������������ ������������ ������ ������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close