භාවනාවමෛත්‍රී ��������� ������������������������ ��������������� 22

��������� ������������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close