නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානය ��������� ��������������������������������� ��������� ��������������������� 24

��������� ��������������������������������� ��������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close