නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානය ��������� ��������������� ������ ��������������� 3

��������� ��������������� ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close