ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ��������� ������������ ������ ��������������� ������������

��������� ������������ ������ ��������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close