ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක ��������� ������ ������������������ ������������������

��������� ������ ������������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close