පටිච්චසමුප්පාදයභව ������������ ������ ������������������������ ������

������������ ������ ������������������������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close