නිවන් මගඥාන ������������������������ ��������������������� ������ ������������ 1

������������������������ ��������������������� ������ ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close