නිවන් මගඥාන ������������������������������������������ ��������� 13

������������������������������������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close