ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්උප්පත්ති ������������������

������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close