ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය ��������� ������ ��������������� ���������������

��������� ������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close