පටිච්චසමුප්පාදයඵස්ස ������������������ ������������������ ��������������� 6

������������������ ������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close