භාවනාවපංච නීවරණ ��������������������������� 6

��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close