නිවන් මග ������������������������������ ��������������������� 21

������������������������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close