භාවනාවපංච නීවරණ ��������������������� ������������������������������ 7

��������������������� ������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close