දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාපිරිත් ඇසීම ������������������������ ������������ ������������������ 2

������������������������ ������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close