දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාපිරිත් ඇසීම ��������������������� ������ ������������ ������������������ ������������������������ 1

��������������������� ������ ������������ ������������������ ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close