නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ���������������������������

��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close