නිවන් මගනිවනආර්යත්වය ������������ ������������������ 2

������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close