නිවන් මගනිවනආර්යත්වය ������������������������������ 25

������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close