දාන කථාපිං ������������ ��������� ������ ������������ ������������������ ������ 1

������������ ��������� ������ ������������ ������������������ ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close