සුගතිගාමී වීම ������������������������������ ������ ������������ 1

������������������������������ ������ ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close