නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මපංච ඉන්ද්‍රිය ������������������ ��������������������������� 1

������������������ ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close