භාවනාවසමාධි ��������������������� ��������������� ������������������ 2

��������������������� ��������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close