නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������ ������������������ ������

������������ ������������������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close