නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්මඕරම්භාගීය සංයෝජනකාම රාගය ������������������������������ ���������������

������������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close