නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්මඕරම්භාගීය සංයෝජනකාම රාගය ������������������������������ ��������������� 2

������������������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close