නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්මඕරම්භාගීය සංයෝජනකාම රාගය ��������������������������� ��������������� ��������������� 1

��������������������������� ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close