නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්මඕරම්භාගීය සංයෝජනකාම රාගය ������������������������ ��������������� 4

������������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close