නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය ��������� ������������������������������ ��������������� 9

��������� ������������������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close