නිවන් මගඥාන ���������������������, ������������������������������ 1

���������������������, ������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close