ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකකර්ම විපාක තීරණය වීම ��������������� ������������������������ ��������� ���������

��������������� ������������������������ ��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close