භාවනාවභාවනා ගැටලු ��������������������� ������ ��������������� ��������������� 3

��������������������� ������ ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close